නෝනාවරුන් සඳහා බැංකුවේ ATM මැෂිම

නගරයේ ඇති හොඳම බැංකුවේ ATM මැෂිම අසල මෙම නිවේදනය දක්නට ලැබින. “ළඟදීම,…” “ඔබට වාහනයේ සිටම මුදල් ආපසු ලබා ගැනිමේ ATM යන්ත්‍රයක සේවාව හඳුන්වාදෙන බව සියළු ගනුදෙනුකරුවන් වෙත ඉතා ප්‍රීතියෙන් දැනුම් දෙමු… එමගින් මුදල් ලබාගැනීමට පහත සඳහන් ක්‍රියා පිළිවෙල අනුගමනය කරන්න” Continue reading නෝනාවරුන් සඳහා බැංකුවේ ATM මැෂිම

Top 5 Futuristic Technologies That Exist Today!

Continue reading Top 5 Futuristic Technologies That Exist Today!